תפריט
הזמנת מגרשי טניס
ראשי >  > הזמנת מגרשי טניס
  

הזמנת מגרשי טניס

הזמנת מגרשי הטניס מתבצעת באמצעות אפליקציית LAZUZ
בטרם תועברו לעמוד ההורדה לאפליקציה, יש לקרוא את התקנון המצורף:

תקנון מרכז  הספורט הלאומי תל אביב - מתחמי הטניס
 
 1. הוראות כלליות

  1.1 השימוש במגרשי הטניס שבמרכז יעשה על פי ובהתאם לתקנון זה.
  1.2 הנהלת המרכז רשאית לתקן תקנון זה, מעת לעת, לפי שקול דעתה. כל תיקון של התקנון יחייב את המשתמשים מעת שיפורסם ביישומון או באתר החברה.
  1.3 המשתמשים מתבקשים לעקוב באופן סדיר אחר הודעות הנהלת המרכז שתפורסמנה מעת לעת ולנהוג על פיהן.
  1.4 התקנון חל הן על מנויים והן על משתמשים חד פעמיים.
   
 2. מועדים

  2.1 הנהלת המרכז תקבע מעת לעת את המועדים (הימים והשעות) בהן תהיה קריית הטניס פתוחה לקהל והיא רשאית לשנות מועדים אלה מעת לעת לפי שקול דעתה הבלעדי.
  2.2 הנהלת המרכז רשאית להורות לסגור ביום כלשהו את הקריה בשעה מוקדמת משעת הסגירה הרגילה וזאת במקרה שלא יתקבלו הזמנות לשעות הפעילות המאוחרות או במקרה שעקב גשם לא יעלה מספר המגרשים הכשירים למשחק על  2/3 מהמגרשים לפחות. 
  2.3 הנהלת המרכז רשאית להודיע על ביטול אימונים ו/או על סגירת הקריה לצרכי עריכת מפעלים ותחרויות, וזאת בהודעה מראש של 3 ימים לפחות (למנויים שהזמינו מגרשים מראש בלבד).הנהלת המרכז תדאג לפרסם את השינויים שיוכנסו מעת לעת במועדי פתיחת הקריה לקהל והמועדים בהם תיסגר הקריה עפ"י האמור בסעיף 2.2 בתקנון זה דרך האפליקציה ולוחות המודעות במרכזים.
         3. זכות השימוש במגרשים

        3.1 הנהלת המרכז רשאית לשנות מעת לעת את תעריפי המנויים ואת סוגי המנויים, עפ"י שיקול דעתה ובלבד שמי שרכש מנוי לפני שינוי התעריפים, לא יחויב בתשלום נוסף עד לתום תקפו של המנוי שברשותו. 
        3.2 למנוי תהינה הזכויות הבאות: הזכות להזמין מראש מדי שבוע חצי מגרש לשלוש (3) יחידות זמן  בלבד בנות שעה אחת כל אחד (להלן: "יחידת זמן") ולעשות בו שימוש לצורך משחק טניס בלבד. 
אם בתום יחידת הזמן ששיחק בה המנוי ימצא המגרש שוב פנוי, יהיה המנוי זכאי להשתמש בו לעוד יחידת זמן, וחוזר חלילה. יובהר, כי לא ניתן להזמין מראש יותר מיחידת זמן אחת ביום.  
יובהר, כי כל מנוי רשאי לעשות שימוש במגרש ו/או להזמינו מראש אך ורק בהתאם לסוג המנוי שרכש ולמועדים האפשריים על פיו. מנוי בוקר רשאי לעשות שימוש במגרשים עד לשעה 14:00 בלבד.
יובהר, כי הזכות היא לחצי מגרש בלבד. ככל ושני מנויים מעוניינים לשחק יחדיו במגרש, עליהם להזמין יחידת זמן אחת כל אחד.
        3.3 מנוי אינו רשאי לצרף למגרש שהוא עושה בו שימוש אורח חיצוני והזכות ליחידת זמן היא אישית של המנוי בלבד. ככל ומנוי מעוניין לצרף אורח חיצוני – על האורח לשלם דמי כניסה בהתאם למחירון באותה  העת. 
        3.4 מנוי אשר עושה שימוש במגרש שלא הזמין, יסתכן בהרחקה. 
        3.5 אורח חיצוני אשר אינו מנוי המעוניין לשחק במגרש ישלם דמי כניסה בהתאם לתעריפי מרכז הספורט, כפי שיקבעו מעת לעת.  
        3.6 מנוי שיזמין מגרש ולא יופיע, יוזהר בפעם הראשונה. בפעם השניה – לא יוכל להזמין מגרש במשך חודש. 
 

4. נוהלי הזמנת מגרש ע"י מנוי 

       4.1 בכפיפות לאמור לעיל, ניתן יהיה להזמין מגרשים למשחק עד שבועיים ימים מראש וזאת באמצעות היישומון הייעודי ו/או אתר האינטרנט הייעודי לכך בלבד.
       4.2 אין להעביר לאחר (בין שהוא מנוי ובין שאינו כזה) זכות למגרש שהוזמן. 
       4.3 הזמנת מגרשים תעשה אך ורק ע"י המנוי עצמו שיזדהה בשמו המלא וע"י תעודה מזהה. 
       4.4 מנוי המזמין מגרש נדרש לשבץ מנוי נוסף עמו לאותה יחידת זמן או לשלם עבור  יתרת המגרש. 
       4.5 הזמנת המגרש היא עבור חלון זמן מדויק. גם אם המנוי מאחר, הוא אינו רשאי לעשות שימוש במגרש מעבר לחלון הזמן שהוא הזמין. ככל והמנוי יעשה שימוש במגרש מעבר לחלון הזמן שהוזמן, הוא יחויב ביחידת זמן נוספת. 
 
5. ביטול הזמנת מגרש ע"י מנוי 

      5.1 על המנוי לבטל הזמנת מגרש עד שלוש שעות לפני השעה המוזמנת באמצעות היישומון ו/או האתר הייעודים לכך.
      5.2 לא בוטלה ההזמנה במועד, או שכל המזמינים לא הופיעו בשעה היעודה אחור של מעל 10 דקות יחשב כאי הופעה בשעה היעודה תתבטל ההזמנה אוטומטית. 
      5.3 אי ביטול הזמנה כנדרש יגרור שלילה לשבועיים של הזכות להזמנת מגרשים ובטול הזמנות מגרשים (שכבר נעשו) לפרק זמן זה. 

6. נוהלי קבלת מגרש 

      6.1. עליה למגרש תעשה רק לאחר מעבר בקבלה לצורך הזדהות.
      6.2 אין לעלות למגרש ללא הפניה מפקידי הקבלה למגרש מסוים, ואין לעלות אלא למגרש המסוים שהוקצה למשחק. 
      6.3 הנחה תינתן רק כנגד הצגת תעודה מתאימה ותקפה בלבד (תעודת תושב תל אביב, תעודת סטודנט, חייל וכו' ). אם ימצא כי המנוי ו/או השחקן אינו זכאי להנחה שקיבל, הוא ידרש לשלם את הפער בין המחיר הרגיל למחיר המוזל. 
      6.4 הנהלת הקריה רשאית לשנות את מס' המגרשים בהם ניתן לשחק בהתאם לשיקולה הבלעדי. 

7. לבוש במגרש
       
      7.1 העלייה למגרש מותרת רק בבגדי ספורט ובנעלי ספורט.
 
8. כללי התנהגות במגרש 
       
     8.1 התפוסה המקסימלית בכל מגרש היא 4 שחקנים בלבד.
     8.2 אין להכניס ציוד שאינו משמש למשחק (כגון כסאות) לתחומי המגרש. 
     8.3 אין להכניס לתחומי המגרש מאכלים ומשקאות (פרט למים). 
     8.4 אין להכניס גומי לעיסה לתחומי המגרש. 
     8.5 אין לעשן במתחם הספורט. 
     8.6 אין להכניס לתחומי המגרש כל כלי ו/או אמצעי תחבורה, לרבות קורקינט, אופניים וכדומה. 
     8.7 יש לשמור על שקט מכסימלי. 
     8.8 כשכדור המשחק עובר למגרש אחר, ימתין בעל הכדור עד להפסקה ברצף המשחק במגרש האחר ואז יקח אותו במהירות תוך הפרעה מינימלית למשחקים במגרש האחר. 
     8.9 בתום יחידת הזמן, ימתין הזוג המחכה למגרש עד להפסקה ברצף החבטות או לסיום משחקון, ובלבד שההמתנה לא תארך יותר משלוש/ארבע דקות. 

9. עליה למגרש

     9.1 אין לעלות למגרש עם מספר כדורים הגדול משישה.
     9.2 אין לעלות עם סל כדורים או כל אמצעי לנשיאת כדורים למעט מאמנים מורשים בהסכם מול מרכז הספורט ובאישור של מרכז הספורט. 
     9.3 אין להשתמש במגרש למטרות הדרכה (בתשלום או ללא תשלום) ללא הסכם בכתב עם מרכז הספורט. 
     9.4 העלייה למגרש רטוב/לח אסורה בהחלט ומנוי העושה זאת על אף הוראה ברורה זו נושא בכל האחריות על כך. באם המגרש רטוב, באחריות השחקנים לייבשו. 

 10. משמעת ואחריות 

    10.1 אין הנהלת המרכז אחראית לכל אובדן ו/או גניבה ו/או נזק גוף שעלולים להיגרם למנויים ו/או למשחקים או מבקרים במהלך המשחקים ו/או במהלך שהייתם בקריה והמשחק מוותר על כל טענה כנגד מרכז הספורט בעניין. מבלי לגרוע מהאמור, ככל ותוטל אחריות כנגד מרכז הספורט, המשחק  מתחייב לשפות את מרכז הספורט בגין כך.
    10.2 פקיד קבלה רשאי להוריד כל משחק מהמגרש (תוך שהוא נעזר, במקרה הצורך בעובדים, מאמנים או אחראי מגרשים) ולשלול את זכותו לשחק למשך שבועיים עד לברור בהנהלה אם סבר, לפי שקול דעתו, כי: 
 •       התנהגות המשחק אינה הולמת.
 •       המשחק הפר הוראות תקנון זה.
 •       המשחק עלה למגרש ללא אשור.
 •       על המשחק לעמוד בכל הוראות חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח-2008

  10.3 ההנהלה תהיה רשאית לקיים ברור ולאחר שתיתן למשחק להשמיע גרסתו, תהיה היא מוסמכת להרחיק משחק מהמרכז לתקופה שתיקבע, או במקרים שההפרות או ההתנהגות הבלתי הולמת חוזרות ונשנות להרחיקו לצמיתות. 
  10.4 במקרה של הרחקה לצמיתות תחזיר ההנהלה למשחק שהורחק את שווי המנוי שלא נוצל בקיזוז 200 ש"ח דמי רישום וטיפול. 
  10.5 ההנהלה רשאית שלא לחדש מנוי למי שהורחק זמנית מהמרכז עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 
  10.6 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למתחם וזאת לשם שמירה על ביטחון הציבור. 
 
  11. תקופת המנוי וחידושו

      11.1 תקופת המנוי היא למשך שנה החל מיום ההרשמה, כפי שנרשם בספרי ההנהלה (להלן: "תקופת המנוי").
      11.2 חידוש מנוי לפני תום תקופת המנוי- מנוי רשאי לחדש את המנוי במהלך החודש האחרון של תקופת המנוי בלבד. במידה ובחר לעשות כן תוארך תקופת המנוי באופן רצוף מיום סיום תקופת המנוי הקודמת, כך שתוקפו יהיה למשך שנה ממועד סיום תקופת המנוי הקודמת. 
      11.3 חודש מנוי לאחר תום תקופת המנוי תוארך תקופת המנוי מיום החידוש בפועל. אולם באם המנוי עשה שימוש במגרשי הטניס בתקופה שחלה לאחר תום תקופת המנוי הקודם ועד ליום חידוש המנוי יוארך המנוי באופן רצוף מיום סיום תקופת המנוי הקודמת. 
      11.4 בכל מקרה של חידוש המנוי, המחיר יהיה בהתאם למחירון במועד החידוש. 

   12. הקפאת מנוי
 1. 12 ניתן להקפיא מנוי פעם בשנה בלבד ולמשך חודש.
 2. 12.ניתן להקפיא מנוי מחמת מחלה (בהצגת אישור רפואי).
 3. 12.נוהל הקפאת מנוי:
   א. לא יאוחר מחודש אחרי ההיעדרות יש להגיש בקשה להקפאת מנוי הכוללת הצגת אישור רופא או כרטיס טיסה.
  ב. ההנהלה תודיע החלטתה ובמידה והוחלט לאשר ההקפאה יוארך המנוי בהתאם לתקופת ההקפאה.
  ג. החלטה על הקפאה שמורה לשיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה
  ד. הקפאה על חודש מסוים יחשב כאשר מנוי לא שיחק בכלל.
  ה. מנוי ששחק פעם אחת לפחות באותו חודש, לא יוקפא המנוי לחודש זה. 
 
       12.4 גם אם אושרה הקפאת המנוי, אין אפשרות להקפיא תשלום (גם אם התשלום בוצע בעסקת תשלומים) ולא יינתן החזר כספי בגין תקופת ההקפאה. 
       12.5 לא ניתן לנייד או להעביר תקופת ההקפאה ממנוי אחד למנוי אחר ולא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית. 

   13. ביטול מנוי 

       13.1 ניתן לבטל מנוי שנרכש תוך 14 יום ממועד הרכישה וכנגד תשלום דמי ביטול של 5% מערך המנוי או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם בתוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי בפועל.
       13.2 לאחר 14 יום ממועד רכישת המנוי, ניתן לבטל את המנוי בהודעה בכתב (כמפורט להלן). מועד הביטול יכנס לתוקף בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה בכתב והמנוי יחויב באופן יחסי בהתאם. 
       13.3 לא ניתן לבטל מנוי באופן רטרואקטיבי. 
       13.4 הודעת ביטול יש למסור באחד האמצעים הבאים: באמצעות כתובת הדוא"ל:___________ , באמצעות פקס שמספרו: ______ , בדואר רשום לכתובת:______ . הודעת הביטול תכלול פרטים מלאים של המנוי, לרבות מספר ת.ז., זהות המנוי, תאריך רכישתו. על המנוי לוודא כי הודעת  הביטול שמסרה התקבלה.
 
  14.  כללי

       14.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, הינם בהתאם לדין הישראלי בלבד.
       14.2 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. 
 
 
לאישור ומעבר לעמוד הורדת אפליקציית לזוז לחצו כאן
 
 

צור קשר

ליצירת קשר מלאו את הטופס
ונחזור אליכם בהקדם, תודה